Board of Directors

YURIY S. GORDIENKOB

SERGEY B.EROSHKIN

DMITRIY V.ZAUERS

MAXIM YU.KAYTANOV

VADIM A.MAKHOV

IGOR A.TIMOFEEV

BORIS A.TIKHONENKO

OLEG V. URNEV

YURIY I.UTOCHKIN