Board of Directors

YAN V. CENTER

ALEXANDER Y. MURANOV

DMITRIY B. BOROBIEV

DMITRIY V. VASILKOV

VLADIMIR V. DUYKOV

EKATERINA V. PUSHKAREVSKAYA

KIRILL M. NEGINSKIY

OLEG A. CHERNOV

YURIY S. GORDIENKOV